Romano Paso Research Centre
Romsk riksorganisation med brinnande engagemang för romsk inkludering genom kunskapsspridning, utbildning, arbete och kultur.
FlashIntroRPRCStadgarMedlemskapNyheter & evenemangProjektImage GalleryOm
Stadgar

Stadgana nedan ändrades senast vid föreningens årsmöte, 2004-12-12.

 

Föreningen Romano Pasos stadgar kan även laddas ned i PDF format. ›› Klicka här.

 

 

§ 1.1 Föreningens namn är Romano Paso.

§ 1.2 Föreningens säte är i Stockholm.

§ 2 Huvudsyftet med föreningen är att berika och bevara romsk kultur.

§ 2.1 Berika den romska kulturen genom att stödja och sprida moderna värderingar.

§ 2.1.1 Verka för en demokratisk miljö för samhälleliga frågor viktiga för romer.

§ 2.1.2 Stödja och verka för diskussioner och forskning om romer som invandrar grupp.

§ 2.1.3 Verka för att kvinnor behandlas som jämlika människor även hemma när det gäller beslutsfattande.

§ 2.1.4 Verka för att romska ungdomar behandlas och uppfostras i en demokratisk anda och som jämlika familjemedlemmar

som har rätt att delta i beslut om familjeangelägenheter som påverkar deras liv.

§ 2.1.5 Hjälpa gängmedlemmar att börja ett normalt liv.

§ 2.1.6 Verka för att romerska barn får all den uppmärksamhet som de behöver.

§ 2.1.7 Påskynda integrationen av romer i det svenska samhället.

§ 2.1.4 Verka för att skapa goda relationer mellan det svenska samhället och romer.

§ 2.2 Bevara romsk kultur genom att;

§ 2.2.1 Sprida det romska standard språket.

§ 2.2.2 Stödja och verka för romernas kamp för egna nationella rättigheter.

§ 2.2.3 Informera svenskar om romsk kultur och hjälpa romer förstå det svenska samhället.

§ 3 Följande medel skall användas för att nå föreningens mål;

§ 3.1 Ordna seminarier, kurser och kulturnätter.

§ 3.2 Bilda grupper för olika frågor, t.ex. att bilda barn-, ungdoms- och kvinnogrupper.

§ 3.3 Sprida information genom massmedia.

§ 3.4 Kontakta svenska myndigheter, demokratiska organisationer och invandrarföreningar.

§ 4 Regler för medlemskap och uteslutning, uppgifter om medlemsavgift eller regler för hur de fastställs.

§ 4.1 Varje person som accepterar ändamål och stadgar för föreningen kan antagas som medlem.

§ 4.2 Regler och riktlinjer för medlemskap kan erhållas från föreningens sekreterare.

§ 4.3 Det tas inte utnågon medlemsavgift för medlemskap i föreningen. Följande undantag gäller dock;

§ 4.3.1 Medlemsavgift kan tas ut för medlemskap och eller medverkan i vissa program, aktiviteter, fokusgrupper och liknande.

§ 4.3.2 En person som uppfyller kraven för medlemskap men som inte önskar vara aktiv medlem i föreningen kan genom att betala en minde årlig medlemsavgift bli stödmedlem. En stödmedlem åtnjuter alla en medlems rättigheter utom att få rösta och kunna bli vald.

§ 4.4 Ansökan om medlemskap bör skickas till föreningens styrelse som fattar beslut i frågan och meddelar den sökande, Vid avslag skall alltid motiveringen lämnas skriftligt.

§ 4.5 Medlemmar får närvara vid styrelsens möten.

§ 4.6 När som helst kan medlemmar efter meddelande till styrelsen utträda ur föreningen.

§ 4.6.1 Vid utträde återbetalas inte eventuellt betalda medlemsavgifter.

§ 4.7 Medlem som aktivt motverkar föreningens ändamål eller syfte kan uteslutas. Styrelsen skall muntligen och skriftligen varna medlem innan denne kan uteslutas.

§ 4.8 Den uteslutna medlemmen kan åberopa årsmöte för omprövning.

§ 5 Årsmöte, extra föreningsmöte och relger för rösträtt.

§ 5.1 Föreningens årsmöte är dess högsta beslutande organ.

§ 5.2 Årsmöte sammankallas en gång varje år under december månad.

§ 5.2.1 För att årsmöte skall kunna hållas krävs att en majoritet av medlemmarna är närvarande (50% + 1).

§ 5.3 Vid årsmöte har varje medlem en röst. Alla medlemmar har rösträtt från 15 år fyllda.

§ 5.4 Skriftlig kallelse till årsmöte skall utsändas till medlemmar senast fyra veckor före årsmötet.

§ 5.5 Vid årsmöte väljs styrelsen.

§ 5.6 Vid årsmöte beslutar medlemmarna om ändamål och stadgar.

§ 5.7 Med begäran från styrelsen eller minst hälften av medlemmarna kan ett extra föreningsmöte hållas. Begäran bör vara skriftlig.

§ 6 Stadgeändring kan göras och beslutas om vid årsmöte. Minst två tredjedelar av de närvarande måste acceptera ändringen för att den skall godtas.

§ 7 Valberedningen består av tre medlemar som väljs på föreningens årsmöte. De har för uppgift att föreslå om- eller nyval av styrelseledamöter.

§ 8 Styrelsen

§ 8.1 Mellan föreningens årsmöte är styrelsen det högsta beslutande organet, denna leder föreningens verksamhet i enlighet med de stadgar som antagits vid årsmöte.

§ 8.2 Styrelsen representerar föreningen och kan ge ut litteratur och liknande i föreningens namn. Styrelsen ansvarar även för föreningens hemsida.

§ 8.3 Styrelsen ansvarar för föreningens huvudkassa samt andra tillhörigheter.

§ 8.4 Styrelsen skall vara sammansatt av fem till nio ordinarie ledarmöter samt två suppleanter.

§ 8.4.1 Styrelsen skall aktivt arbeta för att minst två styrelseledarmöter skall vara kvinnor.

§ 8.5 Styrelsen väljer innom sig ordförande, sekreterare samt en kassör.

§ 8.6 Vice ordförande, sekreterare och kassör ansvarar gemensamt för föreningens bankmedel.

§ 8.7 Styrelsen väljer olika organ.

§ 9 Styrelsesammanträde

§ 9.1 Styrelsen sammanträder minst var tredje månad.

§ 9.2 Om en styrelseledamot uteblir från tre sammanträden i följd utan giltig förklaring utelsuts han/hon ur styrelsen och ersätts av en suppleant.

§ 9.3 Beslutsprotokoll skall föras över sammanträden, vilket justeras av ordöföranden och en ledamot.

§ 10 Beslutsförhet

§ 10.1 Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt hälften av övriga ledamöter är närvarande.

§ 10.2 Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 11 Ordförandes uppgift

§ 11.1 Representera föreningen.

§ 11.2 Sammankalla styrelsen och leda sammanträden.

§ 12 Sekreterarens uppgift

§ 12.1 Föra protokoll vid styrelsens sammanträden.

§ 12.2 Sköta föreningens korrespondans.

§ 12.3 Förvara föreningens arkiv.

§ 13 Kassörens uppgift

§ 13.1 Ansvara för föreningens finanser och bokföring.

§ 13.2 Sköta in- och utbetalningar.

§ 14 Kvinnorgruppen

§ 14.1 Föreningens kvinnliga medlemmar kan bilda en kvinnogrupp.

§ 14.2 Kvinnogruppen skall välja en styrelse.

§ 15 Ungdomsgruppen

§ 15.1 Föreningens medlemmar som är mellan 15-25 år fyllda kan bilda en ungdomsgrupp.

§ 15.2 Ungdomsgruppen skall välja en styrelse.

§ 16 Trossamfundsgruppen

§ 16.1 Alla föreningens medlemmar som har en religon med tollerans för olika religoner kan vara med i denna grupp.

§ 16.2 Trossamfundsgruppen skall välja en styrelse.

§ 17 Räkenskapsår och revision.

§ 17.1 Räkenskapsåret för föreningen följer kalender året.

§ 17.2 Tre på årsmötet utsedda revisorer skall årligen granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. För revisorerna utses två suppleanter.

§ 18 Regler för upplösning av föreningen.

§ 18.1 För att upplösa föreningen bör ett extra årsmöte sammankallas där 70% av medlemmarna bör godkänna upplösningen.

§ 18.2 Föreningens medel och tillgångar vid upplösningen skall överlämnas till en av styrelsen utsedd förening eller organisation med liknande mål och syften som denna förening.